สถานีตำรวจนครบาลเทียนทะเล   เป็นสถานีตำรวจที่ได้รับการแบ่งส่วนราชการตามคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยตามพระราชกฤษฎีการแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2540 ให้จัดตั้ง สถานีตำรวจนครบาลเทียนทะเลขึ้นใหม่ โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2540 เป็นต้นมา และได้ใช้อาคารพาณิชย์ เลขที่ 9/22-26 หมู่ที่ 7 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ต่อมาได้สร้างที่ทำการหลังใหม่ตั้งอยู่เลขที่ 730 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2549

Scroll to Top